Nowa wersja ARES Commander 2017

Broszura w j. polskim


Broszura w j. angielskim

Najważniejsze nowe funkcje ARES Commander 2017

Nowa koncepcja “Trinity” - nowy wspólny interfejs
Nowy ciemny interfejs użytkownika wprowadza nowe funkcje oraz unifikuje wygląd wszystkich programów wchodzących w skład systemu ARES CAD
Nowy interfejs ‘Dark UI’ wpisuje się w unikalną koncepcję Graebert o nazwie “Trinity”, zakładającą korzystanie z jednego systemu na platformie desktop, mobilnej oraz w chmurze. Poza nowoczesnym wyglądem wprowadzono udoskonalenia w postaci automatycznie ukrywanych palet, uzupełnianych wpisów w linii poleceń, historii cofania/przywracania oraz ekranu początkowego.

Portal użytkownika do zarządzania licencjami oraz urządzeniami
Maksymalna elastyczność, korzystanie z licencji na dowolnym komputerze
Nowy ‘Portal użytkownika’ ułatwia zarządzanie posiadanymi licencjami oraz subskrypcjami. Z posiadanych licencji można korzystać na dowolnym komputerze. W praktyce, ten sam użytkownik może aktywować swoją licencję równocześnie nawet dwóch komputerach, a następnie wylogować w dowolnej chwili aby skorzystać z licencji na innych komputerach.

Uchwyty wielofunkcyjne
Opcje szybkiej edycji pojawiają się przy najechaniu kursorem na uchwyty końcowe lub w środku obiektu
Przesunięcie kursora nad uchwytem obiektu uaktywnia nowe menu kontekstowe oferujące funkcje szybkiej edycji. Zakres dostępnych poleceń może być różny i zależy od rodzaju obiektów: edycja długości, rozciąganie obiektu w punktach końcowych, zmiana promienia łuku, dodanie wierzchołka polilinii lub zamiana łuku na polilinię.

Udoskonalona edycja polilinii
Dodanie wierzchołka w środku segmentu, zamiana segmentu na łuk lub linię
Nowe opcje polecenia ‘Edycja polilinii’ przyspieszają pracę podczas edycji polilinii. Pozwalają zamienić segment łukowy na linię lub odwrotnie, albo dodać nowy wierzchołek w środku segmentu oraz zmienić jego lokalizację. Inne nowe opcje umożliwiają nadanie zbieżności oraz odwracanie kierunku.

Kąty względne oraz wprowadzanie współrzędnych
Za pomocą “@” można wprowadzić kąt mierzony od ostatniego segmentu
Symbol “@” może być teraz również wykorzystany do wprowadzania kątów względnych, podobnie jak wcześniej do wpisywania odległości względnych. Taka unikalna funkcjonalność znacząco upraszcza wprowadzanie współrzędnych dla kolejnych segmentów linii oraz polilinii.

Funkcje przycinania dla kreskowania oraz wypełnienia
Niezrównana elastyczność edycji kształtu kreskowania oraz wypełnienia gradientowego
Dobrze znane funkcje ‘Przytnij’ oraz ‘Zaawansowane przycięcie’ mogą być teraz stosowane do edycji kreskowania oraz wypełnienia gradientowego, dzięki czemu edycja kształtu takich obszarów nigdy wcześniej nie była łatwiejsza. Rozdzielone podczas edycji obszary kreskowania oraz wypełnienia zachowują wzajemne powiązania i stanowią nadal jeden obiekt.

Zaawansowana konwersja PDF do formatu DWG
Nowa funkcjonalność pozyskuje więcej informacji z pliku PDF
Poza zamianą plików PDF na DWG oraz ich wsadowego przetwarzania do tego formatu. ARES Commander pozwala obecnie na odtworzenie struktury warstw oraz ich nazw, jak również na zachowanie stylów linii oraz szerokości linii obiektów.

Szybkie wstawianie linii środkowych
Linie środkowe można umieszczać pomiędzy parą linii, współśrodkowych łuków oraz segmentów polilinii
Przydatna funkcjonalność, często wykorzystywana w projektach mechanicznych może być pomocna również w innych przypadkach. Polecenie ‘Linia środkowa’ rysuje linię w środku odległości pomiędzy parą wybranych obiektów. Taka linia ma od razu przypisywany styl linii typu CENTER a jej końce można odpowiednio dopasowywać.

Szyk obiektów wzdłuż dowolnej ścieżki
Kopiowanie obiektów wzdłuż ścieżki określonej przez inny obiekt
Polecenie umożliwia rozmieszczanie wielu kopii wybranego obiektu wzdłuż linii, polilinii, łuku, okręgu, elipsy lub splajnu. Dostępne opcje pozwalają zmieniać ustawienia w zależności od odległości oraz ilości kopiowanych obiektów, jak również określają sposób ułożenia elementu względem wybranej ścieżki.

Podział linii wymiarowych
Korekta linii wymiarowych i linii pomocniczych dla uniknięcia nakładania
Funkcjonalność ‘Podziel wymiar’ pomaga podnieść czytelność komentarzy rysunku. Pozwala na podzielenie linii wymiarowej lub pomocniczej linii wymiarowej w przypadku, gdy pokrywają się z innymi obiektami.

Zaawansowana edycja atrybutów bloku
Nowe okno dialogowe do edycji właściwości oraz atrybutów bloku
Po wybraniu jednego lub kilku bloków tego samego typu, pojawia się okno dialogowe, w którym można zmienić jeden lub więcej atrybutów albo zmodyfikować właściwości bloku takie jak warstwa, styl linii, kolor, styl tekstu, oraz wiele innych.

Dynamiczny podgląd wydruku
Zmienione okno dialogowe ustawień drukowania przyspiesza pracę
Przebudowane okno dialogowe drukowania posiada funkcję dynamicznego podglądu, pokazującego w wierny sposób wyglądał rysunku po wydrukowaniu. Dopasowanie właściwych ustawień wydruku odbywa się w jednym miejscu, dlatego nie trzeba przełączać się pomiędzy oknami podglądu oraz ustawień.


Więcej poleceń w grupie ‘Dodatkowych narzędzi’
Kolejne nowe funkcje pomagające w wykonywaniu żmudnych zadań - teraz również dostępne na Mac oraz Linux
Szybki rzut oka na rozszerzone menu lub zakładkę wstążki o nazwie ‘Dodatkowe narzędzia’ pozwala odkryć wiele nowych funkcji ułatwiających zarządzanie rzutniami, import/eksport stylów wymiarowych, tworzenie przejrzystych tabel tekstowych, skalowanie bloków, określanie kolejności wyświetlania, oraz pomocnych w wielu innych czynnościach.

Dodatkowe elementy wprowadzone w ARES Commander 2017

Dopasowanie właściwości obiektów do warstwy
Zmiana właściwości wybranych obiektów na ‘Jak Warstwa’
Nowe polecenie ‘SETBYLAYER’ usprawnia edycję obiektów poprzez dopasowanie ich wybranych właściwości jak np.: kolor, typ linii czy szerokość linii, do aktualnych ustawień warstw, na których zostały umieszczone.

Zmiana przestrzeni roboczej
Przenoszenie obiektów z przestrzeni modelu do przestrzeni arkusza i odwrotnie
Nowe polecenie ‘CHANGESPACE’ ułatwia przenoszenie zawartości projektu pomiędzy obszarem modelu oraz obszarami poszczególnych arkuszy. Przenoszone obiekty umieszczane są we właściwym miejscu oraz z wykorzystaniem skali przypisanej do wybranej rzutni w określonym arkuszu.


Już wkrótce w kolejnych aktualizacjach ‘Service Pack’:

ARES Kudo
The hub for your DWG files in the Cloud (Coming for SP1)
Użytkownicy posiadający aktywną subskrypcję na ARES Commander 2017 otrzymają w ramach pakietu aktualizacyjnego ‘Service Pack 1’ prawo do korzystania z programu ARES Kudo¹, pozwalającego na udostępnianie oraz oglądanie plików DWG za pośrednictwem chmury. Funkcje edycyjne potrzebne do tworzenia oraz modyfikacji rysunków DWG na platformie chmurowej będą wprowadzane w kolejnych pakietach aktualizacyjnych. ARES Kudo jest oferowany w ramach subskrypcji na program ARES Commander i jest jednym w elementów strategii Graebert o nazwie ‘Trinity of CAD’, dostarczającej użytkownikom dostęp do narzędzi CAD na wszystkich trzech platformach: stacjonarnej, mobilnej oraz chmurowej.